Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Bouw- en Aannemingsbedrijf A. Slink & Zn, gevestigd te Medemblik, hierna te noemen Slink.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Slink afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk.
2.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2.3 Tenzij anders is overeengekomen is Slink gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3 Aanbiedingen.
3.1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Mondelinge aanbiedingen door Slink of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Slink binden de laatste niet, voor zover ze door Slink niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Slink door zijn bevestiging.
5.2 Elke met Slink aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Slink van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Slink zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Slink zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Slink bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Slink niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6.1 Slink aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Slink onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Slink aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.
7.1 Op alle door Slink verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Slink.
7.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Slink en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Slink om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Slink.
8.1 Slink is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
8.2 Slink aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
8.3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Slink te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Slink gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.
9.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Slink tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Slink.
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
9.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
9.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Slink voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.
10.1 In alle gevallen wordt door Slink onder "grond" of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
10.2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Slink, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Slink om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Aanbetaling.
Slink is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in
25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Slink de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 13 Prijzen.
13.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
13.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
13.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 14 Materialen.
14.1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
14.2 Slink stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Slink is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
14.3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Slink komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
14.4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Slink tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Slink toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening
14.5 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Slink doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.
15.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
15.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Slink ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
15.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Slink buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 16 Meer. en minderwerk.
16.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
16.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Slink op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
16.3 Door Slink te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Annuleren.
17.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Slink reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be. of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Slink gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Slink als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Slink te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
17.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Slink zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
17.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Slink schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Opleveringstermijnen.
18.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Slink schriftelijk in gebreke te stellen.
18.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Slink geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
18.3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Slink zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen
18.4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Oplevering.
19.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Slink dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Slink schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
19.2 Kleine gebreken zullen door Slink zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Slink slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Slink valt toe te rekenen
19.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Slink niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.

Artikel 20 Reclame.
20.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Slink terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
20.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Slink wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
20.3 Slink dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
20.4 Indien de reclame naar het oordeel van Slink juist is, zal Slink hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.
Artikel 21 Aansprakelijkheid.
21.1 Slink is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
21.2 Slink is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Slink of van hen, die door Slink te werk zijn gesteld op de aan Slink opgedragen werk(en).
21.3 Slink zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf. en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
21.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Slink.

Artikel 22 Overmacht.
22.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Slink of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Slink, ex. en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Slink, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Slink overmacht op, die Slink ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
22.2 Slink is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.
23.1 Zolang Slink geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Slink.
23.2 Slink heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
23.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.
24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Slink ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Slink heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24.3 Slink is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Slink reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Slink op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling.
25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25.2 Slink is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25.3 Slink is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
25.5 Uit het enkele feit dat Slink zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Geschillen.
26.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Slink, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
26.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Slink onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. 
SITEMAP | ALGEMENE VOORWAARDEN | DISCLAIMER | BOUWLINKS